Този уебсайт използва бисквитки.

Отрицателно становище относно изграждането на инсинератор в Гюргево, Румъния

С настоящото заявяваме своето отрицателно становище относно изграждането на инсинератор в Гюргево от страна на “Friendly Waste Romania Srl”.

Основни проблеми

Недостатъчен анализ на въздействието върху околната среда: Според доклада, публикуван на сайта на МОСВ, проектът предвижда изграждане на инсинератор с капацитет на изгаряне на отпадъци 7.2 т/ ден. Типичните замърсители са серен диоксид, въглероден окис, азотни окиси и др. Липсват данни за качеството на отпадъчните води след пречистване, които ще се заустват в река Дунав.

Липсващ анализ на трансграничното въздействие: Не са взети предвид географските, климатични и метеорологични условия, които могат да влияят на трансграничното замърсяване на въздуха между общините Гюргево и Русе. Не е направен анализ на предишните замърсявания на въздуха от химическия завод в Гюргево, където се планира да бъде построен новият инсинератор (от 80-те години на ХХ век).

Непълна информация относно общото замърсяване: Докладът не предоставя комплексен анализ на всички замърсители в района, включително тези от град Русе.

Нашите препоръки

Провеждане на пълен и независим екологичен анализ: Този анализ трябва да включва всички потенциални замърсители и да бъде съобразен с Директивата на ЕС за опасните отпадъци.

Преоценка на необходимостта от нов източник на замърсяване в Русе: Вече имаме достатъчно проблеми с качеството на въздуха. Нов източник на замърсяване е неприемлив.

Мнението на гражданите

Поканихме русенци да се включат с мнение към становището ни. За 48 часа ни писаха над 1370 наши съграждани. Обобщените данни показват, че 97% от участниците не подкрепят изграждането на инсинератора, а едва 3% го подкрепят:

“Точно от платформите на вече бившия химически завод в Гюргево бяхме тровени десетилетия. Розата на ветровете е такава, че въздушните маси идващи оттам застават над град Русе и той за дълго остава под техния похлупак. В случая градът ще  бъде под похлупака на твърди частици, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид, т.е. диоксини и фурани – вещества, наричани в Европа „опасните 12″“ , които се натрупват в организма и почвата и дълготрайно вредят на здравето. Отделно трябва да се зачете и комулативният ефект от собствени на територията на града замърсители, които от години предпочитат да се откупват пред някого, но не и да използват, сменят и поддържат във времето качествени филтри.“ – М. Георгиева

“Аз съм против, достатъчно замърсители имаме в Русе, че да дишаме и отровите на Гюргево!”- В. Спасова

“Изборът на изграждане на такова съоръжение в гранична зона и от опита със замърсяването до степен на невъзможност да се диша преди години, води до мисълта, че отново ще трябва да се борим за да можем да дишаме, ако се изгради това съоръжение” – Л. Георгиева

“Категорично против съм изграждането на това съоръжение. Освен описаните емисии, със сигурност ще има и ароматни емисии, които няма да са твърди частици, ще бъдат неприятни за дишане и понеже не могат да се измерят не са заложени в никакви норми и не могат да се контролират. 100% не. Ако този проект бъде реализиран най-вероятно ще напусна града завинаги. Хлора, който дишах като дете и ученик ми стига.” – К. Дяков

“Против изграждането на инсталации за изгаряне на отпадъци на север от Русе. Имайки предвид, какво идва при запалени стърнища в Румъния и неглижирането на проблемите от техните институции.” – Я. Каракашев

“Вредата за мястото е доказана поради розата на ветровете, опасност има и от несигурността на инсталацията по време на експлоатацията ѝ.” – Б. Косева

“От много години жителите на Русе са подложени на системно замърсяване от Гюргево. Изграждането на инсинератора ще натовари въздуха с още повече вредни частици, лоши миризми и всякакви боклуци. Не искам децата да живеят в смрад и мръсотия.” – П. Братанова

„Помня хлорните замърсявания от Гюргево през детството ми и най-вероятно благодарение на тях се боря с астма. Помня и наглото поведение на румънските власти при случая с тлеещата баржа, услужливо издърпана от Гюргево пред Русе. Това все едно беше тест как ще реагира Русе на новата им инсталация. Българската държава трябва да участва активно против строежа на такава инсталация. Да бъдат използвани всички законови и не законови методи.“ – А. Тодоров

В заключение ние даваме своето отрицателно становище

Нашето мнение е, че предложеният проект представлява сериозна заплаха за околната среда и здравето на гражданите на Русе и Гюргево.

Контакт с нас

Екологично сдружение „Дишай, Русе“
ЕИК: 206786267
Русе, ул. Муткурова 17
Председател на управителния съвет е Ростислав Кандиларов

info [at] dishairuse.com

Екологично сдружение „Дишай, Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, обединяващо усилията на хора, решени да работят за опазване на околната среда, водите и въздуха на гр.Русе, региона около града, България и чужбина. Сдружението е самостоятелна, доброволна, неправителствена и непартийна организация на съмишленици.