Екологично сдружение "Дишай, Русе"

Обединяваме усилията на хора, решени да работят за опазване на околната среда, водите и въздуха на Русе, региона, България и чужбина

На 10.01.2022 г. беше регистрирано екологичното движение „Дишай, Русе“, в което влизат представители на Фейсбук групите „За чисти вода и въздух“, „Русе диша!“ и „Обществен съвет“.

На учредителното събрание бе избрано ръководство в състав: Иван Белчев (председател) и Васил Златев, Михаил Михов, Галичка Николова, Ростислав Кандиларов (членове на Управителния съвет).

Сдружение „Дишай, Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, обединяващо усилията на хора, решени да работят за опазване на околната среда, водите и въздуха на гр. Русе, региона около града, България и чужбина. Сдружението е самостоятелна, доброволна, неправителствена и непартийна организация на съмишленици, както е записано в Устава.

Всеки, който желае да бъде член на Сдружение „Дишай, Русе“, може да се свърже чрез контактната ни форма.

Среща с екоминистъра Борислав Сандов в Русе

Стани член на екосдружение "Дишай, Русе"

Всеки член на Сдружението има следните права:
• да присъства на ОС на Сдружението;
• да гласува при вземане на решения;
• да избира и да бъде избран в УС на Сдружението;
• да получава информацията за дейността на Сдружението;
• да прави предложения за дейността на Сдружението;
• да изразява становището си по поставените за разискване въпроси;
• да участва в организираните от Сдружението събития.

Членският внос се равнява на 5% от Минималната работна заплата за страната (35,5 лв към 06.2022), а за пенсионери се равнява на 5% от Минималния размер на пенсията за страната (18,5 лв към 06.2022) и се плаща еднократно за цялата календарна година.

Член може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, което отговаря на следните условия:
• приема целите и устава на Сдружението;
• заплаща ежегодно членски внос;
• предостави препоръка от най-малко двама членове на Сдружението;

Лицата, които отговарят на посочените условия за пълноправно членство, се приемат за членове с решение на Общо събрание (ОС) и след приемането си имат право на глас в същото.

Детска рисунка на тема "Замърсяване на въздуха в Русе"

Цели на "Дишай, Русе"

Създаване и предлагане на модели за разрешаване на екологични проблеми, свързани с чистотата на въздуха, околната среда и водите на гр. Русе, региона около града, България и чужбина;
 
Събиране, анализиране и разпространяване на информация, свързана с проблемите на чистотата на въздуха, околната среда и водите;
 
Изграждане на ефективна система на взаимодействие между съществуващите екологични НПО в България и чужбина за съвместни действия, свързани с опазване чистотата на въздуха и околната среда с цел обмяна на опит в областта на екологията, както и стимулиране на диалога между екоактивисти от всички възрасти от страните членки на ЕС;
 
Упражняване на доброволен обществен контрол по спазване на българското и международното екологично законодателство, свързано с чистотата на въздуха, водите и околната среда, зелената система на гр. Русе, региона около града, България и чужбина;
 
Организиране на регионални, национални и международни екологични инициативи;
 
Участие в регионални, национални и международни екологични инициативи;
 
Организиране и оказване на съдействие при организирането на срещи, семинари и конференции по темите на екологията;
 
Насърчаване на гражданското участие в борбата с екологичните проблеми;
 
Повишаване на образоваността, информираността и знанията на хората в сферата на екологията;
 
 Защита на интересите и потребностите на хората в сферата на екологията;
 
 Подобряване на общественото здраве и повишаване на общественото съзнание и отговорност към екологията;
 
 Създаване на трайни и полезни навици за общуване с природата, повишаване на екологичната култура, опазването на околната среда, общественото съзнание и отговорност;
 
 Координиране, подготовка и повишаване квалификацията на индивидуалните членове на сдружението и други лица;
 

 Подпомагане на държавата и общините в осъществяване на национални екологични програми.

Послания по време на протест в Русе

Дейности на "Дишай, Русе"

Организиране на акции и кампании за защита и възстановяване чистотата на околната среда, въздуха и водите;

Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други инициативи;

Организиране и провеждане на дискусии и лекции за привличане на широката общественост от страната и чужбина;

Изготвяне на становища и проекти;

Представляване на своите членове и защитаване на интересите им пред държавните институции, общинските администрации, обществени организации и други. юридически и физически лица по въпросите, свързани с дейността на дружеството;

Сдружението се финансира от членски внос, дарения, участия в конкурси, реклама, спонсорска дейност и като участва в проекти, финансирани по програми, като бенефициент, изпълнител или подизпълнител на дейности по проекти;

Сдружението осъществява сътрудничество с публични национални и международни институции;

Сътрудничество с екологични сдружения, неформални екологични организации, юридически лица и обединения в България и чужбина;

Изработване и поддръжка на софтуер, хардуер и материално-техническо обезпечаване, интернет продукти;

Участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;

Разработка на стратегии, сътрудничество и практики в областта на екологията, както и отстояването на тяхната реализация;

Участие в специализирани общински, национални и международни комисии по проблемите на екологията;

Популяризиране на актуалните проблеми на екологията и работата на Сдружението чрез комуникационни канали и интернет пространството, рекламни материали, бюлетини, брошури, плакати, материали от семинари, кръгли маси и конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви;

Иницииране и подкрепа на активни граждански дейности, ориентирани предимно към екологията;

Набиране, обучение, осигуряване и насърчаване участието на доброволци, създаване на доброволчески мрежи;

Доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности;

Предлагане на законодателни промени в екологичното законодателство;

Координиране на дарителски инициативи;

Събиране, архивиране, разпространяване на информация и статистика за инициативите, организирани от Сдружението, както и за други екологични дейности;

Осъществяване на всякакви допълнителни дейности за постигане целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

Запалени стърнища в Румъния

Стопанска дейност на сдружението

При осъществяване на дейността си Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност на организацията, подчинена на действащите нормативни актове за съответния вид дейност, приходите от която се използват за постигане на заложените цели. Допълнителната стопанска дейност е с предмет, както следва:
 
Извършване на замервания за чистотата на въздуха, почвите и водите;
 
Видео- и фотозаснемане;
 
Лицензиране на видео- и фотоматериали, и авторски права върху текстове;
 
Продажба на права върху интелектуална собственост;
 
Изготвяне на проекти и становища;
 
Издателска дейност;
 

Други дейности, незабранени от закона.

Част от националното обединение за чист въздух "Дишай, България"

Ние сме членове на "Дишай, България"

„Дишай, България“ е името на новото национално обединение на граждански сдружения от много части на България с опит в борбата за по-добро качество на въздуха.

То бе официално създадено на 18 юни 2022 в Девня, за да отговори по-ефективно на един от най-сериозните екологични и здравни проблеми на България – замърсения въздух.

Учредяващите организации са от 10 ключови града, имащи проблем със замърсяването на въздуха – София, Пловдив, Русе, Девня, Благоевград, Велико Търново, Димитровград, Перник, Павликени, Сухиндол, като вече има изявен интерес и за присъединяването на още членове. „За Земята“ също е сред учредителите.

Повечето от участниците вече са ветерани в работата с местните и централни власти по въпросите на екологията и обединеният им капацитет ще превърне „Дишай, България“ в стабилна и активна организация, която може и знае как успешно да превъзмогва проблемите, свързани с качеството на въздуха.

#HelpRuse

Екологично сдружение „Дишай, Русе“
ЕИК: 206786267
Русе, ул. Муткурова 17
Председател на управителния съвет е Ростислав Кандиларов

info [at] dishairuse.com

Следвай ни

Екологично сдружение „Дишай, Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, обединяващо усилията на хора, решени да работят за опазване на околната среда, водите и въздуха на гр.Русе, региона около града, България и чужбина. Сдружението е самостоятелна, доброволна, неправителствена и непартийна организация на съмишленици.

© 2022 Екологично сдружение Дишай, Русе. Някой права запазени. Съдържанието в този уебсайт е с лиценз Creative Commons CC BY-NC